Telefon

Cezalar


GENELGE

(2013/KDGM- 01/GENEL)

           

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezalarının, aynı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,

 

4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası,

 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası,

 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin  15 inci maddesinin ikinci fıkrası,

 

gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

10/11/2012 tarih ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla;

 

Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),

 

KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2),

 

KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri (EK-3),

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları (EK-4),

 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4),

 

Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),

 

01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2012 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                Binali YILDIRIM

Bakan

 

Ek: 6 sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4)

 

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı

            -Emniyet Genel Müdürlüğü

            -Jandarma Genel Komutanlığı

            -Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

TOBB

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

 

 


 

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları

 

4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin;

01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında Uygulanacak Ceza Miktarı [TL]

(a) bendinin;

 

 

birinci fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara)

2.615

 

ikinci fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

653

 

üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)

521

 

dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı:

(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)

2.615

(b) bendinin son cümlesindeki ceza miktarı:

      (taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara)

1.463

(c) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

437

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara)

731

(d) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına)

 

1.463

 

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara)

731

 

üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

437

 (e) bendindeki ceza miktarı:

     (10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve  taşıma işleri

     komisyoncularına)

2.615

 

(f) bendinin;

 

 

birinci fıkrasının;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere)

731

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara)

731

 

üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:

(11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara)

291

 

ikinci fıkrasının;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(Zaman tarifesine uymayanlara)

291

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara)

144

(g) bendindeki ceza miktarı:

     (13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların

     Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma

      yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne)

2.615

(h) bendindeki ceza miktarı:

     (14 üncü maddeye aykırı davrananlara)

731

 

 

(ı) bendinin birinci fıkrasındaki ceza miktarı:

    (18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası

     yaptırmayan taşımacılara)

1.463

(i) bendindeki ceza miktarı:

    (22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve

    yükümlülüklerini yerine getirmeyen taşımacılara)

731

(j) bendindeki ceza miktarı:

     (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak

     dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara)

437

(k) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı: 

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere)

731

 

ikincisi cümlesindeki ceza miktarı 

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere)

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


bilgi almak istiyoruz

facebook twitter arkadaşıma gönder yazdır